Analýza výkonu spisové služby

Zmapování a popis výkonu spisové služby a fungování elektronického systému spisové služby a správy dokumentů s ohledem na interní procesy a legislativní, procesní a technické požadavky.

Zmapování systémů spravujících dokumenty a samostatných evidencí dokumentů používaných u původce a dokumentů spravovaných v těchto systémech. Zhodnocení organizační struktury ve vztahu ke správě dokumentů a jejího vlivu na výkon spisové služby včetně návrhu případné optimalizace.

Posouzení a zhodnocení způsobu provádění spisové služby a správy dokumentů v návaznosti na nastavené činnosti a finanční zdroje.Posouzení stávajícího technického zajištění v oblasti spisové služby a správy dokumentů, zejména posouzení a vyhodnocení informačních systémů spravujících dokumenty a evidenčních pomůcek v elektronické podobě včetně informací o typech dokumentů a rozsahu údajů vedených v těchto pomůckách a systémech.

Vypracování procesní mapy a popis hlavních procesů z pohledu jejich nároků na správu dokumentů a výkon spisové služby. Vytvoření základních doporučených principů správy úředních dokumentů a spisů. Identifikace silných a slabých stránek v oblasti spisové služby a správy dokumentů, neefektivních činností a navržení způsobu jejich zlepšení, včetně vytipování duplicitních, popř. chybějících činností a navržení nápravných opatření.


Návrh revize interních norem

Revize obsahu interních norem (např. spisový a skartační plán, typy dokumentů apod.) souvisejících se správou dokumentů a spisovou službou, tj. posouzení jejich účelnosti a vzájemné shody, souladu s požadavky na správu dokumentů a výkon spisové služby dle příslušných právních předpisů a technických norem s ohledem na workflow původce.


Vzdělávání

Poskytujeme školení a semináře v oborech:

  • spisová služba
  • správa dokumentů
  • správa utajovaných informací
  • architektura eSSL a DMS

 

Disponujeme moderními školícími prostory v Praze, rovněž jsme schopni realizovat  školení a semináře přímo u zákazníka , případně distanční firmou prostřednictvím MS Teams.

Naši lektoři ročně proškolí stovky pracovníků veřejnoprávních i soukromoprávních původců dokumentů. Rádi pro Vás připravíme školení či seminář individuálně upravený potřebám vaší organizace.


Projektové řízení

Zajišťujeme projektové řízení v souladu s metodikami:

  • PRINCE2
  • PRINCEGOV
  • ITIL

eSSL


Odborné konzultace