Provádíme revize obsahu interních norem (např. spisový a skartační plán, typy dokumentů apod.) souvisejících se správou dokumentů a spisovou službou, tj. posouzení jejich účelnosti a vzájemné shody, souladu s požadavky na správu dokumentů a výkon spisové služby dle příslušných právních předpisů a technických norem.