Analýza současného stavu spisové služby

koncový zákazník: Státní veterinární správa

Analýza stavu sytému, procesů, nástrojů a zvyklostí při správě dokumentů a fungování stávající spisové služby. Posouzení fungování spisové služby a správy dokumentů s ohledem na procesy organizace. Zmapování současného stavu dokumentů ve spisové službě. Mapování odborných znalostí zaměstnanců a zhodnocení organizační struktury původce ve vztahu ke správě dokumentů. Revize interních norem souvisejících se správou dokumentů a spisovou službou, posouzení jejich účelnosti a vzájemného souladu, souladu s požadavky na správu dokumentů a výkon spisové služby dle příslušných právních předpisů a Národních standardů. Identifikaci systémů samostatných evidencí dokumentů.


Analýza stavu systémů, procesů, nástrojů a zvyklostí při správě dokumentů a fungování stávající spisové služby

koncový zákazník: Všeobecná zdravotní pojišťovna

Zmapování a popis výkonu stávající spisové služby a fungování elektronického systému spisové služby a správy dokumentů s ohledem na interní procesy a legislativní, procesní a technické požadavky. Revize obsahu interních norem (spisový a skartační plán, typy dokumentů) souvisejících se správou dokumentů a spisovou službou, tj. posouzení jejich účelnosti a vzájemného souladu, souladu s požadavky na správu dokumentů a výkon spisové služby dle příslušných právních předpisů a Národního  standardu. Procesní mapy a popis hlavních procesů z pohledu jejich nároků na správu dokumentů a výkon spisové služby. Identifikaci silných a slabých stránek v oblasti spisové služby a správy dokumentů, identifikaci neefektivních činností a navržení způsobu jejich zlepšení, včetně vytipování duplicitních, popř. chybějících činností a navržení nápravných opatření.


Definice funkčních požadavků eSSL

koncový zákazník: Státní fond dopravní infrastruktury

Návrh funkčních požadavků na nový eSSL. Koncepční řešení propojení systémů samostatných evidencí SFDI s novým eSSL, návrh činností potřebných pro převod dokumentů ze stávajícího systému spisové služby do nového eSSL.  Opatření na úrovni organizačních změn, změn předpisové základny a dalších změn v oblasti výkonu a organizace správy dokumentů a spisové služby. Návrh kvalifikačních požadavků na dodavatele nového ESSL, hodnotících kritérií veřejné zakázky na dodavatele nového eSSL. Návrh na systém odborného vzdělávání zaměstnanců SFDI odpovídajících za vedení agend: podatelna, spisovna, metodik spisové služby.


Architektura eSSL

koncový zákazník: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Návrh business, aplikační a infrastrukturní architektury informačních a komunikačních systémů včetně integrace aplikačních komponent. Aplikace nových technologií do architektury informačního systému spisové služby. Částečné zpracování strategie informačních a komunikačních technologií. Komunikace s interními odděleními a dodavateli informačního systému spisové služby. Účast na oponentních řízeních a aktualizace architecture repository. Vytváření metodik, analýz a norem při projektování informačních systémů.


Analýza výkonu spisové služby

koncový zákazník: Městská část Praha 13

Přezkoumání řídící dokumentace, činností, informací a dat při výkonu spisové služby s cílem prověřit jejich platnost a spolehlivost a prověření vazeb na platnou legislativu s návrhem optimalizace, příprava na audit spisové služby. Konsolidace  interní řídící dokumentace upravující výkon spisové služby v podmínkách Úřadu Praha 13 s aktuálně platnou legislativou a faktickým výkonem spisové služby v prostředí Úřadu Praha 13. Posouzení shody interní řídící dokumentace se systémem řízení bezpečnosti informací (dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a lSO 27001).


Klasifikační systém dokumentů

koncový zákazník: ŠKODA auto a.s.

Konsolidace skartačních lhůt typů dokumentů v rámci interního klasifikačního systému dokumentů. Posouzení shody s aktuálně platnou českou a evropskou legislativou a interní řídící dokumentací koncernu Volkswagen. Návrh změn v rámci klasifikačního systému dokumentů.


Dokumentace eSSL

koncový zákazník: Ředitelství silnic a dálnic

Úprava uživatelské a administrátorské dokumentace elektronického systému spisové služby v prostředí Ředitelství silnic a dálnic. Zpracování uživatelských návodů v podobě videí a pracovních karet. Příprava školení uživatelů elektronického systému spisové služby